Hoạt động của đoàn thanh niên
       Đoàn Thanh niên Tập đoàn Minh Tâm với số lượng đoàn viên là: 200 đoàn viên tổng hợp từ các nhà máy và công ty thành viên của Tập đoàn, luôn đi đàu trong các phong trào văn nghệ, thể thao và giao lưu học hỏi...

Đoàn thanh niên luôn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho cán bộ công nhân viên nhà máy